xue-x üe xun-x ün yun-y ün

1拼音知识:

声母:bpmfdtnlgkhj q xzh ch shr zcsyw

韵母:24个,包括:

单韵母:a o e i uü

复韵母:ai ei ui ao ouiu ieüer

前鼻复韵母:an en in unün

后鼻复韵母:ang eng ing ong

全读音节:

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying

二缀定律

一节:前音轻短后音重,两音衔接强触。

两三个字

①声音轻盈,介速韵母响亮,三音连读流畅。

②“记住三个拼音,不要扔掉中间中间音”

三标调常识:提供第三个人的使用便利,孩子们在课堂上学到的也是第三个人

1首先显示aoe,然后显示iuü。iu并行标牌后,i上标调消点,轻音不标牌为空

2“a母亲跟着a母亲戴着,a母亲不找oe,iu2人一起来,谁在后面戴帽子 ”

3“有a就不要错过,a不找oe,iu排在后面,不用说单一的韵母。”

xue-x üe xun-x ün yun-y ün 热门话题

4ü拼写法则:去jqxy后面的拼写ü点,分别时ü,只写jqxy拼写内容,方便家长指导孩子:

ju-j ü juan-j ü an jue-j üe jun-j ün

qu-q ü quan-q ü an que-q üe

qun-q ün xu-x ü xuan-x ü an

xue-x üe xun-x ün yun-y ün

yu-y ü yuan-y ü an yue-y üe


发表评论

Copyright 2002-2022 by 北京璀璨科技有限公司(琼ICP备2022001899号-3).All Rights Reserved.